Living in Switzerland – Information and counselling online  

ምኽሪ ሓደ ንሓደ

ኣባላት ሚግራወብ ንእትሰድዎ መልእኽቲ ነጻ ብዘይ ክፍሊት መልሲ ይህቡሉ። ሓደ ካብቲ ቐንዲ ስራሕ ናይ ሚግራወብ  ምኽሪ ሓደ ንሓደ (ውልቒ ንውልቒ) መሃብ እዩ። ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ንመፍትሒ ጸግማት ይህብ። እንተኾን ንፍሉይ ሕጋውን ሕክምናዊ ምኽርታት መተካእታ ኣይከውንን። ከበድቲ ወይ ተነቐፍቲ ዝኾኑ ናይ ሕጊ፣ሕክምና፣ስነ ኣእሙራዊ፣ቑጠባዊን ካልእን ኩነታት ንኺኢላታት ምውካስ ይግባእ።  

ንእቲሰድዎ ቐዳምይ መልእኽቲ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት መልሲ ንኽንህብ ዝተኻእለና ጻዕርታት ክንገብር ኢና። ኣብ እዋኑ መልሲ ኽንህበኩም እንተደይ ኪኢልና መዓስ መልሲ ክንህበኩም ኸም እንኽእል ክንሕብረኩም ኢና። ንኣዝዩ ህጹጽ ዝኾነ ኩነታት ብ ቑጽሪ 143 ን Helping Hand (Die Dargebotene Hand / La Main Tendue) ክትድውሉ ትክእሉ። ኣብ ብምሉኡ ስዊዘላንድን ልቸንስታይን ናይ 24 ሰዓት ናይ ተለፎን ምሕሪ ብቓንቓ ጀርመን፣ፈረንሳን ጣሊያንን ክትረኽቡ ትክእሉ።

ምኽሪ ብቐሊሉ ብኸምዚ ዝስዕብ ክርከብ ይከኣል፣ ንመምርሕታት ኣጠቃቅማ ብምንባብ፣ ብቀጥታ መስመር (ኦንላይን) ብምምዝጋብ፣ መልእኽቲ ብቓንቓ ኣደ ብምጽሓፍን ብምልኣኽን።

እተዉተመዝገቡ