Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu  

Regjistrohuni

Regjistrohuni

JU mundeni qe pergjegjëjen Ta gjeni në Webfaqe, ose Tëmerrni me E-mail.Nese ju Deshironi me M-Mail te merrni, Ju lutemi epni Adresen e E-Mailit

* Eshtë obligative të markosh

Please enter the issue details


Udhëzimi për shfrytëzim

1. Ndarje i përgjegjësive

Bashkëpunëtorët e  Migrawebit përpunojnë E-mailet tuaj pa pagesë .Këshillat epen pa pagesë, jo ne kornizat e ndonjë kontrate. Kontratat nuk ekzistojnë. As Migraweb.ch as punëtoret e saj nuk ndërmarrin ndonjë veprim qe ka të bëjë me kompensimin,  për këshillat qe i ofrojnë Online. Nuk bie asnjë përgjithësi mbi Migraweb.ch dhe bashkëpunëtoret e sajë për demet  dhe pasojat e natyrave te ndryshme qe vijnë si rrjedhojë e shfrytëzimit dhe qasjes te  Web-faqes (p.sh  pamundësia për qasje dhe shfrytëzim)
Migrawebi.ch dhe bashkëpunëtoret e saj nuk përjashtojnë mundësin qe për shkak te problemeve teknike për një kohë te shkurt apo te gjatë te vështirësohet ose te pengohet kyçja. Migraweb.ch dhe bashkëpunëtoret e vetë nuk garantojnë  qe puna e Webfaqes nuk ndërpritet ose është pa defekte, qe problemet mund ti evitojnë ose qe Webfaqja respektivisht Serveri të jetë i pastruam prej viruseve apo dëmtuesve tjerë të ngjashëm. Në rast të ndonjë pengese, shfrytëzuesit nuk kanë të drejtë ankese kundër Migraweb.ch dhe bashkëpunëtorëve të vetë.

2. Udhëzime dhe linku

Për lidhjet e Webfaqes tanë me  (Linçet) faqet externe dhe materiet qe ato posedojnë , Migra web.ch nuk merë përgjegjësi. Për materiet gjysmake ose ilegale, kryesisht për dëmet qe ato sjellin, Ofertuesi i faqes merr përgjegjësin për atë qe ka paraqitë.

3. Mbrojtja e të dhënave

Shënimet e mbledhura nga ne, nuk kanë të bëjnë me personat. Këto do të vlerësohen vetëm për arsye statistikore. Tjetërsimi apo dhënia e të dhënave  personit të tretë eshët e pa mundur.

Të gjithë bashkëpunëtoret obligohen të jenë konspirativ gjegjësit ta ruajnë konspirativitetin e Këshillë kërkuesve. Gjithashtu ne duhet qe juve të ju tërheqim vërejtjen, qe të gjitha të dhënat nuk janë apsulitishtë të mbrojtura, ashtu qe ka mundësi qe të bijën në duart e qellmëkqive. Edhe letrat elektronike nuk janë absolut të siguruara prej personave te tret. Pas përfundimit të këshillimeve, shënimet asgjësohen.

4. Vleftëshmëria

Na mbajmë të drejtën, qe Rregulloren mbi punën në çdo kohë ta azhurnojmë ose ndryshojmë. Këto rregulla të përgjithshme mbi punën i nënshtrohen vetëm Ligjit Zviceran.
Në raste ngatërresash e autorizuar është Gjykata në vendin ku është e regjistruar Migraweb.ch, Shoqata Web for Migrants, Bern.

Këshilla-Online